మహాత్ముల మాట- బంగారు బాట

శ్రీ సాయినాథాయ నమఃIMG_20191114_005832.jpg

అందరూ సత్పురుషులను యోగులను శ్రీ సాయి రూపంగానే మనము భావిస్తాము. కొందరు యోగులు బోధించిన ఆధ్యాత్మిక ఆణిముత్యాలు మీకోసం..

IMG-20191113-WA0003IMG-20191113-WA0001.jpgIMG-20191113-WA0002.jpgIMG-20191112-WA0003.jpgIMG-20191109-WA0002.jpgIMG-20191102-WA0010.jpgIMG-20191031-WA0008.jpgIMG-20191031-WA0011.jpgIMG-20191031-WA0006.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close