మహాత్ముల మాట – బంగారు బాట(4)

శ్రీ సాయినాధాయ నమఃIMG_20191114_005832

మహాత్ముల మాటలు మన జీవన ప్రయాణంలో అడుగడుగున మనకి రక్షణగా ఉంటూ,  మనలని ప్రతిక్షణం సరైన మార్గంలో నిలుపుతాయి.  మాయా పూరిత ఈ అంధకార ప్రపంచంలో మహాత్ముల మాటలు దీపస్తంభాలు అయ్యి మనకు దారి చూపుతాయి.

IMG-20191118-WA0007.jpgIMG-20191107-WA0004.jpgIMG-20191117-WA0001.jpgIMG-20191116-WA0004IMG-20191117-WA0001IMG-20191118-WA0001IMG-20191118-WA0003

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close